Sikeres nyelvvizsga díjának visszaigénylése 2018.06.22.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás

 

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igénylésére.  

 

A támogatás megállapításának alapvető feltétele, hogy 2018. január 1-jét követően történjen - a komplex nyelvvizsga letétele, - egyesíteni kívánt, eltérő időpontban tett írásbeli és szóbeli részvizsgák esetén legalább a második részvizsga letétele, - az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén a tanúsítvány kiállítása, - honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállítása.   A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganap. Ha tehát ez a dátum 2018. január 1-je előtti, támogatás a nyelvvizsga díjához nem jár. A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül: 

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

 

Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.   Jogosultsági feltételek Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki - a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon, - a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg - a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.

 

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.  

 

 A támogatás mértéke A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsgabizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2017. évben 127.500 Ft, 2018. évben 138.000 Ft, mely alapján a 2017. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 31.875 Ft, 2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás biztosítható.   Az igény előterjesztése A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet - az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, - egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsgabizonyítvány kiállításának napjától, vagy - érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve - a honosítási határozat közlésétől kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.   A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

 

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat(ok) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható.  Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Egyesíthető részvizsgák esetén, a) ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy b) a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár. Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése: - nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással, - honosított nyelvvizsga illetve emelt szintű idegen nyelvi érettségi esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről, illetve az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjának befizetéséről szóló igazolással.

 

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek): 1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik, 2. a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy, 3. a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,

4. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, 6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár, 7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

 

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok: A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges. Amennyiben a kérelmező  Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy  a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy  összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania. Az igazolás módja: - A menekült, illetve oltalmazott státuszt a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány, - a menedékes státuszt a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás, - a befogadott státuszt a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,  - a bevándorolt státuszt a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány, - a letelepedett státuszt a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány, - a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállását az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély, - az EU Kék Kártyával rendelkező, az ezen státuszt igazoló  tartózkodási engedély, - az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély másolatának benyújtásával igazolható.

 

A támogatás folyósítása A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

 

 

Jelen tájékoztató az alábbi linken érhető el: folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

 

http://www.myschool-nyelviskola.hu/Bovebb-tajekoztatast-szeretnek/32/


Vissza az előző oldalra